Zawiadomienie urz?du miasta Stykkishólmur dotycz?ce ograniczenia edukacji z powodu epidemii COVID-19.

Jak stwierdzono w mediach Minister Zdrowia postanowi? uruchomi? ?ród?a prawa
dotycz?cych chorób zaka?nych które obejmuj? mi?dzy innymi ograniczenie edukacji przez
cztery nast?pne tygodnie.
W?adze miejskie i szkolne w Stykkishólmur pracuj? obecnie nad organizacj? zaj??
szkolnych itp.w tej niespotykanej sytuacji.
Podj?to decyzj? ?e szko?a podstawowa jak i Regnbogaland b?d? zamkni?te 16 marca przez
ca?y dzie? ale przedszkole b?dzie otwarte od godz.10:00.Szko?a muzyczna b?dzie otwarta
ale prosi si? uczniów o przychodzenie pojedynczo na lekcje a po jej zako?czeniu
natychmiast opu?ci? szko??.
Prosimy ?ledzi? poczt? internetow? (email) jak równie? inne powiadomienia poniewa?
informacje szybko si? zmieniaj?.